Ingyenes szállítás 19.999 Ft felett!

Kamerás megfigyelő rendszer adatkezelési tájékoztató

Kamerás megfigyelő rendszer – Adatkezelési tájékoztató

1.Bevezetés

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem.

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik.

A szervezet teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

2.Az üzemeltető – adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Geekstore Hungary Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 21.
Adószám: 25302660-2-41
Nyilvántartási szám (NAIH): NAIH-88383/2015
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://geekstore.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

3.Az üzemeltető – adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév: Geekstore Hungary Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 21.
Levelezési cím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 21.
E-mail: info[kukac]geekstore.hu
Telefon: +36303226386

4.A kamerák működési helye

Az elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag a saját tulajdonban (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére szolgál.

A szervezet az alábbi kamerákat használja:

DS-7104HQHI-K1_1 üzlettér ellenőrzése
DS-7104HQHI-K1_2 üzlettér, pult ellenőrzése
DS-7104HQHI-K1_3 üzlettér ellenőrzése
DS-7104HQHI-K1_4 üzlettér ellenőrzése

5.A felvételek tárolási helye, ideje, módja

A szervezet a kamerák felvételeit a működési helyen, általános esetben 3 munkanapig tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény indokolja, a tárolási idő 30 napig meghosszabbítható. Az adatok tárolási módja elektronikus.

6.Az adatkezelés jogalapja

A kamerás megfigyelő rendszer adatkezelésének jogszerűségéhez nem szükséges a megfigyelt személyek hozzájárulása, így a munkavállalók hozzájárulása sem.

7.Az adatkezelés célja

Az adatkezelés – megfigyelés konkrét célja:

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem lehet.

A megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik.

8.A felvételek felhasználási célja

Az elektronikus megfigyelőrendszer felvételeinek felhasználása csak az adatkezelés konkrét céljának megfelelő események azonosítása vagy ellenőrzése végett lehetséges.

9.Adatbiztonság

Az elektronikus megfigyelőrendszer adatait csak az arra jogosult személyek nézhetik vissza, a tárolási idő leteltével a kamerarendszer adatai automatikusan törlésre (felülírásra) kerülnek.

A felvételek adataihoz csak a kijelölt munkatársaink, illetve a rendszert üzemeltető szakemberek férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

10.Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A felvételek megismerésére az adatkezelő kijelölt alkalmazottai jogosultak.

11.Az adatok – felvételek továbbítása, átadása

A kamerarendszer adatai csak hatósági megkeresés esetén továbbíthatóak a hatóság által megadott helyre.

12.A megfigyelt személyek jogai

Az érintett személy élhet az adatkezelőhöz, a felügyeleti hatósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

13.Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

14.Egyéb fontos információ

A szervezet felhívja az érdekeltek – munkavállalók és más magánszemélyek – figyelmét arra, hogy a kamerás megfigyelőrendszer működéséről az adott területen figyelemfelhívó tájékoztatást tett közzé.

A szervezet ezúton is és ismételten tájékoztatja a vele bármilyen kapcsolatban álló ügyfeleket és munkavállalókat, hogy a tájékoztatóban jelzett célból kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet.

A szervezet rejtett kamerát nem alkalmaz.

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal, mert a megfigyelés nem nyilvános helyen történik, a megfigyelés célja nem a természetes személyek viselkedésének befolyásolása, az adatkezelés csak a megjelölt célból történik, az adatok megismerhetősége szabályozott és az adatok biztonságos tárolása a jelen technikai színvonalon történik, beleértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

15.Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.