Ingyenes szállítási 19.999 Ft felett!

Nyereményjáték szabályzat

GEEKSTORE.HU NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Játékszabályzat: Jobtopus Kft. GEEKSTORE.HU NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT leírás és részvételi feltételek:

1. Általános rendelkezések:

A Geekstore.hu  Nyereményjátékának (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Jobtopus Kft. (1039 Budapest, Szindbád utca 1.) A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek:

A szervező, a Geekstore.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/geekstorehungary/) nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználók a Jobtopus Kft. által 2018. december 01. és 2018. december 08. között közzétett játékra felhívó bejegyzés alatt hozzászólás formájában jelentkezhetnek a játékban való részvételre és hozzászólás formájában választhatja ki az általa megnyerni kívánt tárgynyereményt. A nyereményjáték 2018. december 01. és 2018. december 08. között tart. A 2018. december 09. 00:00 után érkező hozzászólások már nem vesznek részt a játékban. A nyereményjáték végén az Jobtopus kft. véletlenszerűen kisorsol a hozzászólók közül 10 db nyertest (10 db tárgynyereményt). Nyeremény: A résztvevők között 10 darab nyertest sorsolunk ki, aki egy darab az általa megnevezett tárgynyereményt nyeri.

Részvételi feltételek: A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások:

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Jobtopus Kft. és a vezetőtisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Geekstore.hu Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Geekstore.hu Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást. A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama:

A nyereményjáték 2018. december 01-én kerül kihirdetésre, és 2018. december 09-én, 00.00-kor fejeződik be.

5. A nyertes kiválasztása:

A nyereményjáték végén a Jobtopus Kft. véletlenszerűen kisorsolja a nyertest a hozzászólók közül. A 2018. december 9-én 00:00-ig hozzászólók közül az Jobtopus Kft. 2018. december 9-én sorsolja ki, majd hirdeti ki a nyertest. Az eredményhirdetést követően a nyertesnek jelentkeznie kell üzenetben, az ezt követő 3 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik a nyertes, helyette új nyertes kerül kiválasztásra.

6. A nyeremények átvételének feltételei:

A megnyert nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyertes a Facebookon keresztül veheti fel a kapcsolatot a Geekstore.hu Facebook oldallal. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések:

A jelen promócióban részt vevő játékost a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

8. Adatkezelés:

A játék adatfeldolgozója, lebonyolítója, az Jobtopus Kft. A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette. Ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényrendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, e-mail címének, esetlegesen telefonszámának Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása. A játékosok személyes adatait a Szervező illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai –ideértve az adatfeldolgozó Jobtopus Kft-t – férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Geekstore.hu Facebook oldalán kérhető.

9. Felelősség kizárása:

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti. A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a promóciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Jobtopus Kft. Szervező Budapest, 2018.12.01.